Welcome to our Consultation Website

Aldi has wanted to open a new store on this side of Newport for some time, and is delighted to have found a site at Mon Bank, with easy access to Cardiff Road.

A new store would provide local people with easier access to our popular, high quality, great value offer.

The proposal will reduce the need to travel, create up to 40 new jobs for the local area and maximise the potential of a brownfield site.

This website tells you more about our plans to bring an award-winning Aldi to your area and explains how you can provide us with your feedback on our proposals.

**UPDATE**

We received a large amount of interest in the proposals and are grateful for the time taken by local residents to provide their thoughts and feedback.

The key points have been reviewed and considered, with some changes made to the initial proposals in response to feedback.

We held a Question and Answer webinar via Zoom on the 29th September, during this the project team provided an overview of the feedback, the changes made to the proposals, and answered the frequently asked questions about the plans.

The project team has compiled a document which contains an overview of the common questions and queries raised through the consultation period, as discussed on the online webinar on 29th September 2020. The document outlines the responses to these questions and any changes subsequently made to the proposals.

Please click here to read this.

Croeso i Wefan ein Hymgynghoriad

Mae Aldi wedi bod eisiau agor siop newydd yr ochr hon o Gasnewydd ers cryn amser, ac rydym yn hynod falch o fod wedi dod o hyd i safle yn Mon Bank, â mynediad hawdd i Heol Caerdydd.

Byddai siop newydd yn rhoi mynediad i bobl leol at ein harlwy poblogaidd o ansawdd uchel, sy’n cynnig gwerth am arian.

Bydd y cynnig yn lleihau’r angen i deithio, yn creu hyd at 40 swydd newydd yn yr ardal leol ac yn gwneud y gorau o botensial safle tir llwyd.

Mae’r wefan hon yn dweud rhagor wrthych am ein cynlluniau i ddod ag Aldi arobryn i’ch ardal chi ac yn esbonio sut y gallwch rannu eich adborth â ni ar ein cynigion.

** DIWEDDARIAD **

Cawsom lawer o ddiddordeb yn y cynigion ac rydym yn ddiolchgar am yr amser a gymerir gan drigolion lleol i ddarparu eu meddyliau a’u hadborth.

Mae’r pwyntiau allweddol wedi’u hadolygu a’u hystyried, gyda rhai newidiadau wedi’u gwneud i’r cynigion cychwynnol mewn ymateb i adborth.

Fe wnaethom gynnal gweminar Cwestiwn ac Ateb trwy Zoom ar 29 Medi, yn ystod hyn darparodd tîm y prosiect drosolwg o’r adborth, y newidiadau a wnaed i’r cynigion, ac ateb y cwestiynau cyffredin am y cynlluniau.

Mae tîm y prosiect wedi llunio dogfen sy’n cynnwys trosolwg o’r cwestiynau a’r ymholiadau cyffredin a godwyd trwy’r cyfnod ymgynghori, fel y trafodwyd ar y weminar ar-lein ar 29 Medi 2020. Mae’r ddogfen yn amlinellu’r ymatebion i’r cwestiynau hyn ac unrhyw newidiadau a wnaed wedi hynny i’r cynigion.

Cliciwch yma i ddarllen hwn.