Planning application documents

The following documents will be submitted as part of the planning application and are available to view here in draft form. If you would like to view hard copies of these documents, please contact our office on 0117 214 1820, or email monbankaldi@planningpotential.co.uk.

Dogfennau cais cynllunio

Caiff y dogfennau canlynol eu cyflwyno fel rhan o’r cais cynllunio, ac mae fersiynau drafft ohonynt ar gael i’w gweld yma. Os hoffech gopïau caled o’r dogfennau hyn, ffoniwch ein swyddfa ar 0117 214 1820 neu e-bostiwch monbankaldi@planningpotential.co.uk.

Existing and proposed plans / Cynlluniau presennol ac arfaethedig
These set out the existing and proposed plans for the site / Mae’r rhain yn cyflwyno’r cynlluniau presennol ac arfaethedig ar gyfer y safle:

Draft Planning Application Form / Ffurflen Cais Cynllunio Ddrafft
The draft planning application forms.
Y ffurflenni cais cynllunio drafft.

Design and Access Statement / Datganiad Dyluniad a Mynediad
Provides commentary on the design of the building, including site constraints, and access considerations.
Yn darparu sylwebaeth ar ddyluniad yr adeilad, gan gynnwys cyfyngiadau’r safle, ac ystyriaethau ynghylch mynediad.

Planning and Retail Statement / Datganiad Cynllunio a Manwerthu
Describes the proposal, and provides an assessment against the relevant local and national planning policies.
Yn disgrifio’r cynnig ac yn darparu asesiad yn erbyn y polisïau lleol a chenedlaethol perthnasol.

Transport Assessment / Asesiad Trafnidiaeth
Assesses the highways implications of the proposal.
Yn asesu goblygiadau’r cynnig i’r priffyrdd.

Travel Plan / Cynllun Teithio
A document that sets out ways that the Aldi staff can travel to work more sustainably.
Dogfen sy’n gosod y ffyrdd y gall staff Aldi deithio i’r gwaith yn fwy cynaliadwy.

Ecological Assessment / Asesiad Ecolegol 
This provides an assessment of the ecological features of the site, and potential benefits.
Yn darparu asesiad o nodweddion ecolegol y safle, a’r manteision posib.

Flood Consequences Assessment and Drainage Strategy / Asesiad Effaith ar Lifogydd a Strategaeth Draenio
This assesses the impact of the proposal on site drainage and likelihood of flooding.
Yn asesu effaith y cynnig ar ddraeniad y safle a thebygoliaeth llifogydd.

Geoenvironmental Report / Adroddiad Daearamgylcheddol 
This assesses the ground conditions of the current site.
Yn asesu cyflwr tir y safle presennol.

Lighting Plan / Cynllun Goleuo
Shows the proposed lighting levels around the site.
Yn dangos y lefelau goleuo arfaethedig o gwmpas y safle.

Noise Assessment / Asesiad Sŵn 
Assesses the potential for noise impacts upon neighbouring properties.
Yn asesu’r effaith sŵn posib ar eiddo cyfagos.

Landscaping Plan / Cynllun Tirweddu
Shows the proposed soft landscaping around the site.
Yn dangos y tirweddu ysgafn arfaethedig o gwmpas y safle.

Construction Environmental Management Plan / Cynllun Rheoli Amgylcheddol Adeiladu
This details how the site will be managed during the construction phase.
Mae hwn yn manylu ar sut y caiff y safle ei reoli yn ystod y cyfnod adeiladu.