Your comments matter. Have your say:
Mae eich sylwadau o bwys. Dweud eich Dweud:

Thank you for taking the time to read this website. We value your feedback and welcome any comments you might have on the proposed Aldi on Abberley Hall Road. These can be returned using the form on this website. If you prefer, you can also provide feedback by calling us on: 0117 214 1820 or by emailing: monbankaldi@planningpotential.co.uk.

Diolch am gymryd yr amser i ddarllen y wefan hon. Rydym yn gwerthfawrogi eich adborth ac yn croesawu unrhyw sylwadau sydd gennych am yr Aldi arfaethedig ar Heol Neuadd Abberley. Gellir eu cyflwyno gan ddefnyddio’r ffurflen ar y wefan hon. Os yw’n well gennych, gallwch roi adborth drwy ffonio 0117 214 1820 neu e-bostio monbankaldi@planningpotential.co.uk.

Step 1 of 3

 • Privacy Statement / Datganiad Preifatrwydd

  By filling-in this online form you are agreeing that we can hold and process your personal data in relation to this public consultation exercise. Drwy lenwi'r ffurflen ar-lein hon, rydych yn cytuno y gallwn ddal a phrosesu'ch data personol mewn perthynas â'r ymarfer ymgynghori cyhoeddus hwn.

  • We will only share your personal data with the Aldi planning team for planning evaluation purposes only. Byddwn yn rhannu eich data personol gyda thîm cynllunio Aldi at ddibenion gwerthuso cynllunio yn unig.
  • Your identifiable, personal data will not be used for any other purposes without your consent. Ni ddefnyddir eich data personol adnabyddadwy at unrhyw ddibenion eraill heb eich cydsyniad.

  We will use your data to / Byddwn yn defnyddio'ch data i:

  • Send you updates about the project (where you provide us with your contact details). Anfon diweddariadau atoch am y prosiect (lle rydych yn darparu'ch manylion cyswllt).
  • Develop a Statement of Community Involvement (or similar document) about this public consultation that will be submitted to the planning authority or similar body; this will be a publicly available document. Your comments will be anonymous, and we will only identify you in these reports with your express permission. Datblygu Datganiad Cynnwys y Gymuned (neu ddogfen debyg) am yr ymgynghoriad cyhoeddus hwn, a gaiff ei gyflwyno i'r awdurdod cynllunio neu gorff tebyg; bydd hon yn ddogfen sydd ar gael i'r cyhoedd. Bydd eich sylwadau'n ddienw, ac ni fyddwn yn eich enwi yn yr adroddiadau heb eich caniatâd pendant.

  If you provide us with your contact details, we might also contact you to ask you more about the comments you’ve made. Os byddwch yn darparu eich manylion cyswllt, efallai y byddwn yn cysylltu â chi i ofyn rhagor i chi am y sylwadau a wnaethoch hefyd.

Data Protection

We hold all personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679 and your personal data will not be transferred outside of the European Economic Area. You can see our full Privacy Statement, Data Protection Policy, Data Retention Policy and find out how to make a Subject Access Request at the following website address becg.com/dp or by contacting us on 01962 893 893 / dataprotection@becg.com.

Diogelu Data

Rydym yn cadw’r holl ddata personol yn unol â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) (EU) 2016/679, ac ni fydd eich data personol yn cael eu trosglwyddo y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd. Gallwch weld ein Datganiad Preifatrwydd llawn, ein Polisi Diogelu Data, ein Polisi Cadw Data a chanfod sut i wneud Cais am Fynediad at Ddata gan y Testun yn becg.com/dp neu trwy gysylltu â ni ar 01962 893 893 /dataprotection@becg.com.