Dogfennau cais cynllunio

Caiff y dogfennau canlynol eu cyflwyno fel rhan o’r cais cynllunio, ac mae fersiynau drafft ohonynt ar gael i’w gweld yma. Os hoffech gopïau caled o’r dogfennau hyn, ffoniwch ein swyddfa ar 0117 214 1820 neu e-bostiwch pontfaen@planningpotential.co.uk

Planning application documents

The following documents will be submitted as part of the planning application and are available to view here in draft form. If you would like to view hard copies of these documents, please contact our office on 0117 214 1820, or email pontfaen@planningpotential.co.uk

Existing and proposed plans / Cynlluniau presennol ac arfaethedig
Mae’r rhain yn cyflwyno’r cynlluniau presennol ac arfaethedig ar gyfer y safle / These set out the existing and proposed plans for the site:

Draft Planning Application Form / Ffurflen Cais Cynllunio Ddrafft
Y ffurflenni cais cynllunio drafft.
The draft planning application forms.

Planning and Retail Statement / Datganiad Cynllunio a Manwerthu
Yn disgrifio’r cynnig ac yn darparu asesiad yn erbyn y polisïau lleol a chenedlaethol perthnasol.
Describes the proposal, and provides an assessment against the relevant local and national planning policies.

Design and Access Statement  / Datganiad Dyluniad a Mynediad
Yn darparu sylwebaeth ar ddyluniad yr adeilad, gan gynnwys cyfyngiadau’r safle, ac ystyriaethau ynghylch mynediad.
Provides commentary on the design of the building, including site constraints, and access considerations.

Ecological Assessment / Asesiad Ecolegol
Yn darparu asesiad o nodweddion ecolegol y safle, a’r manteision posib.
This provides an assessment of the ecological features of the site, and potential benefits.

Flood Consequences Assessment and Drainage Strategy / Asesiad Effaith ar Lifogydd a Strategaeth Draenio
Yn asesu effaith y cynnig ar ddraeniad y safle a thebygoliaeth llifogydd.
This assesses the impact of the proposal on site drainage and likelihood of flooding.

Heritage Impact Assessment / Asesiad Effaith Treftadaeth
Mae hwn yn manylu ar effaith bosibl y cynigion ar asedau treftadaeth.
This details the potential impact of the proposals on heritage assets.

Transport Assessment / Asesiad Trafnidiaeth
Yn asesu goblygiadau’r cynnig i’r priffyrdd.
Assesses the highways implications of the proposal.

Travel Plan / Cynllun Teithio
Dogfen sy’n gosod y ffyrdd y gall staff Aldi deithio i’r gwaith yn fwy cynaliadwy.
A document that sets out ways that the Aldi staff can travel to work more sustainably.

Landscape Management Plan / Cynllun Rheoli Tirwedd
Mae hwn yn manylu ar y mesurau ar gyfer cynnal a chadw parhaus y tirlunio.
This details the measures for the ongoing maintenance of the soft landscaping.

Soft Landscaping Proposals Sheet 1 / Cynigion Tirlunio Meddal – Taflen 1
Soft Landscaping Proposals Sheet 2 / Cynigion Tirlunio Meddal – Taflen 2

Yn nodi’r Cynigion Tirlunio Meddal ar gyfer y safle.
Sets out the Soft Landscaping Proposals for the site.

Lighting Plan / Cynllun Goleuo
Shows the proposed lighting levels around the site.
Yn dangos y lefelau goleuo arfaethedig o gwmpas y safle.

Landscape and Visual Appraisal / Gwerthuso Tirwedd a Gweledol
Asesiad o’r effeithiau tirwedd ac gweledol posib.
An assessment of the potential landscape and visual effects.

Noise Assessment / Asesiad Sŵn 
Yn asesu’r effaith sŵn posib ar eiddo cyfagos.
Assesses the potential for noise impacts upon neighbouring properties.

Shadow Habitats Regulations Assessment / Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Cysgodol
Mae’r adroddiad hwn yn archwilio unrhyw effeithiau sylweddol tebygol (LSE) o’r datblygiad arfaethedig ar safleoedd dynodedig Ewropeaidd / Ramsar, naill ai ar eu pennau eu hunain neu mewn cyfuniad â chynlluniau a phrosiectau eraill.
This report examines any likely significant effects (LSE) of the proposed development on designated European / Ramsar sites, either alone or in combination with other plans and projects.

Arboricultural Impact Assessment  / Asesiad Effaith Coedyddol 
Yn asesu effaith y cynigion ar y stoc goed a arolygwyd eisoes.
Assesses the impact of the proposals on the existing surveyed tree stock.

Ground Survey /  Arolwg Tir
Yn asesu cyflwr tir y safle presennol.
This assesses the ground conditions of the current site.

Construction Environmental Management Plan / Cynllun Rheoli Amgylcheddol Adeiladu
Mae hwn yn manylu ar sut y caiff y safle ei reoli yn ystod y cyfnod adeiladu.
This details how the site will be managed during the construction phase.